Говеенето в месец Рамадан
Понеделник, 24.07.2017, 14:51Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Категории

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Choice of language

...

Говеенето в месец Рамадан


Говеенето през месец Рамадан е служене на Всевишния Аллах чрез въздържане от храна, питие и полови сношения през дните на месеца от изгрева на зората до залеза на слънцето с намерение за доближаване до Всевишния Аллах.
Съгласно Корана, Сунната и единодушното мнение на учените говеенето през месец Рамадан е задължение за всеки мюсюлманин, който е достигнал зрялост, не е лишен от разум, има възможност и е с постоянно местопребивание.

В свещената си Книга Всевишният Аллах е казал следното относно задължителността на говеенето:

« О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите »

/Сура Бакара: 183/


« Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път - да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни. »

/Сура Бакара: 185/


Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Ислямът се гради върху пет неща: свидетелството, че няма друг бог освен Аллах и Мухаммед е Пратеникът на Аллах; отслужване на молитвата; даване на милостинята зекят; поклонението хадж; говеенето през месец Рамадан; »

/Бухари, Муслим/


Ислямската общност е единодушна за задължителния характер на говеенето и че то е една от опорите на Исляма, които са известни като религиозни задължения. Който отхвърля задължителния му характер, след като е аргументиран с доказателства, той е неверник, вероотстъпник.
Встъпването в месец Рамадан се потвърждава от виждането на полумесеца или когато предхождащият го месец Шаабан изпълни тридесет дни. Краят на Рамадан идва, когато бъде видян полумесецът на следващия го месец Шаууаль или когато се навършат тридесет дни от него.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Заговявайте, щом го видите [полумесеца на Рамадан] и разговявайте, когато го видите [полумесеца на Шаууаль]. Ако остане скрит за вас, отбройте тридесет дни от месец Шабан. »

/Бухари, Муслим/


« И щом го видите [полумесеца на Рамадан], заговейте и щом го видите [полумесеца на Шаууаль], разговейте. Ако остане скрит за вас, отбройте тридесет дни. »

/Бухари, Муслим/


За освидетелстване на полумесеца на Рамадан е достатъчен един справедлив свидетел, а за освидетелстване на месец Шаууаль - за разговяване е необходимо потвърждение на дваме справедливи свидетели.

Всевишният Аллах е задължил ислямската общност да говее един месец в годината, за да привикне с търпението и да се запаси с благочестието. Месец Рамадан има велики достойнства, които никой друг месец не притежава.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Когато дойде Рамадан се разтварят дверите на Рая и се затварят дверите на Ада и сатаните биват оковани. »

/Муслим/


« Петте молитви, петък до петък и Рамадан до Рамадан опрощават онова, което е между тях, ако не са извършени големи грехове. »

/Муслим/


« Който говее през месец Рамадан с вяра и очаквайки наградата си от Аллах, на него се опрощават предходните грехове. »

/Бухари, Муслим/


През месец Рамадан се удвоява наградата за благочестивите дела, поради знатността и достойнството на този благословен месец.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Който прекара в молитва Нощта на могъществото (Лейлетуль-Кадр) с вярва и очаквайки награда от Аллах, на него се опрощават предходните грехове. »

/Бухари, Муслим
/

« Който прекара в молитва месец Рамадан с вярва и очаквайки награда от Аллах, на него се опрощават предходните грехове. Поклонението умра през този месец се равнява на поклонение хадж. »

/Бухари, Муслим/


« Поклонението умра през месец Рамадан е равностойно на поклонение хадж или на поклонение хадж заедно с мен. »

/Муслим/


Наградата за говеенето е велика, защото Всевишният Аллах го е отредил специално за Себе Си измежду всички дела.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Аллах каза: "Всяко дело на синовете на Адем е за самите тях освен говеенето. То е за Мен и наградата за него Аз я давам. »

/Бухари/


« Всяко дело на синовете на Адем се удвоява, добрината - от десет до седемстотин пъти. Аллах, Всемогъщ и Превелик е Той, каза: "Освен говеенето. То е за Мен и наградата за него Аз я давам. Човек изоставя страстите си и храната си заради Мен. »

/Муслим/


« Говеенето е предпазване от Огъня. »

« Който говее през месец Рамадан с вяра и очакване на награда от Аллах, на него се опрощават предходните грехове. »

/Бухари, Муслим/


« От Рамадан до Рамадан се опрощава онова, което е във времетраенето между тях, ако не са извършени големи грехове. »

/Муслим/


« Кълна се в Онзи, в Чиито ръце се намира моята душа, лошият дъх от устата на говеещия пред Аллах е по-уханен от аромат на мускус. За говеещия има две радости: радва се, когато разговява и ще се радва за своето говеене, когато срещне своя Господ. »

/Бухари, Муслим/


« В Рая има врата, която се нарича "Раййан" и през нея в Съдния ден ще влязат само говеещите. Никой друг не ще влезе оттам освен тях. Ще се каже: "Къде са говеещите?" Те ще се изправят и не ще влезе оттам никой освен тях. И когато влязат, вратата ще бъде затворена. И никой повече не ще влезе оттам. »

/Бухари/


« Всеки раб, говял дори един ден по пътя на Аллах, заради него Аллах ще го отдалечи от Огъня на разстояние седемдесет години. »

/Муслим/


« Говеенето и Коранът ще се застъпят за раба в Съдния ден. Говеенето ще каже: "О, Аллах, ти му възбрани храната и страстите през деня, приеми моето застъпничество за него!" И Коранът ще каже: "О, Аллах, ти му възбрани съня през нощта, приеми моето застъпничество за него!" И застъпничеството им ще бъде прието. »

/Имам Ахмед в "Муснед"/


Говеещият трябва да изостави онова, което е забранил Аллах, а и неговият Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) - хулене, клевета, лъжа, гнет, посягане на хората по отношение на техния живот, имот и чест.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Когато някой от вас говее, да не изрича непристойност и да не проявява безразсъдство. Ако бъде наруган или нападнат от друг човек, да каже: "Аз говея! Аз говея!" »

/Муслим/


« Който не изостави лъжесвидетелството и измамата, Аллах не се нуждае от неговото гладуване и жадуване. »

/Бухари/


« Колко говеещи има, които не притежават нищо от говеенето си освен гладуването. И колко отслужващи нощната молитва има, които не притежават нищо от своето отслужване освен бдението нощем. »

Месец Рамадан е велик месец. През него е низпослан Коранът за напътствие на хората, с ясни знаци от напътствието и разграничението, и като изцеление за вярващите. Месец Рамадан насочва към най-правия път, през него се удвояват добрите дела, милостините и служенията.

Всевишният Аллах е казал:

« Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. »

/Сура Бакара: 185/


Желателно е говеещият да увеличи четенето на Корана, зова към Аллах, споменаването на Аллах, милостинята, да се посещават роднините и да се увеличат добрите дела.

Oт Ибн-и Аббас (радияллаху анху) се предава, че е казал:

« Пророка (салляллаху алейхи уе селлем) бе най-щедрият сред хората по добрини, а най-щедър от всякога бе през месец Рамадан. Когато се срещаше с Джебраиль (алейхи-с-селям), а той (салляллаху алейхи уе селлем) се срещаше с него всяка нощ през месец Рамадан, докато месецът изтечеше, Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) рецитираше пред него Корана. Когато Джебраиль (алейхи-с-селям) се срещаше с него, той (салляллаху алейхи уе селлем) бе по-щедър на добрини от попътния вятър. »

/Бухари/


От Сунната е през месец Рамадан и допълнителната нощна молитва /тарауих/.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Който прекара в молитва месец Рамадан с вяра и очаквайки наградата си от Аллах, на него се опрощават предходните грехове. »

/Бухари, Муслим/


През Рамадан също от сунната е служенето при оставането в джамията /итикяф/ през последните десет дни от него при определените условия.

От Абдуллах Ибн Омар (радияллаху анху) се предава, че е казал:

« Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) прекарваше в джамията последните десет дни от Рамадан. »

/Бухари/


През месец Рамадан е Нощта на могъществото (Лейлетуль-Кадр). Тази нощ е от огромно значение, защото през нея е започнало низпославането на Свещения Коран. Тя е по-добра от хиляда месеца. През нея се разтварят дверите на небето и се откликва на зова, а вратите на Ада се затварят и сатаните са оковани.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« При вас дойде Рамадан, благословен месец. Аллах, Всемогъщ и Превелик е Той, предписа за вас като задължение говеенето през този месец. Разтварят се тогава дверите на небето и се затварят дверите на Ада и се слагат окови на сатаните-непокорници. На Аллах тогава принадлежи нощ по-добра от хиляда месеца. Онзи, който не се възползва от нейното благо, той се е лишил. »

/Нисаи/


« Който прекара в молитви с вяра и очаквайки наградата си от Аллах в Нощта на могъществото, на него се опрощават предходните грехове. »

/Бухари/


Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е поощрявал и подтиквал към говеене през шест дни от месец Шаууаль след Рамадан.

Той (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Който говее през месец Рамадан и последва това с шест дни говеене през месец Шаууаль, все едно постоянно е говял. »

/Муслим/


ГРУПИ, НА КОИТО СЕ ПОЗВОЛЯВА ДА НЕ ГОВЕЯТ ПРЕЗ МЕСЕЦ РАМАДАН, КАТО ИМ ПРЕДСТОИ ОТДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОПУСНАТОТО:

1. Болните: онези, за които има надежда, че ще оздравеят. На тях се позволява да не говеят, после отдължават дните, през които не са говяли. Ако са говеели по време на боледуването им без затруднения, тяхното говеене е правилно. Ако говеенето им вреди, те трябва да не говеят.

2. Пътниците: ако мюсюлманинът пътува на разстояние, при което има позволение за скъсяване на молитвите, на него е позволено да не говее, като му предстои отдължаване на пропуснатите дни. Ако говеенето по време на пътуването не представлява трудност, хубаво е да се говее.

ЖЕНИТЕ В МЕСЕЧЕН ЦИКЪЛ И СЛЕДРОДИЛНО ИЗЧИСТВАНЕ:

Не е правилно те да говеят. През тези периоди те не говеят като им предстои отдължаване на пропуснатите дни.

ГРУПИ, НА КОИТО СЕ ПОЗВОЛЯВА ДА НЕ ГОВЕЯТ ПРЕЗ МЕСЕЦ РАМАДАН КАТО ИМ ПРЕДСТОИ ИЗКУПЛЕНИЕ БЕЗ ОТДЪЛЖАВАНЕ:

На неспособния да говее: на много възрастните хора, на болния, за когото няма надежди да оздравее и други. На тях се позволява да не говеят и за всеки ден от месеца да нахранват по един нуждаещ се с определено количество храна. Те не отдължават пропуснатото, а това е милост към тях от Аллах, Опрощаващия, Милосърдния.

ОТ ПЛОДОВЕТЕ НА ГОВЕЕНЕТО СА:

 • Говеенето е градината на богобоязливите и праведниците за упражняване на ролята им като наместници на Всевишния Аллах на земята.

 • Говеенето е велика милост, от която едновременно извличат полза и тялото, и душата.

 • Говеенето е причина за посяване на богобоязън в сърцата, възпиране на органите от забранените постъпки и въздържане на душата от позволените дела в стремеж към благоволението на Аллах.

 • Говеенето е възпитание на душата, нейно пречистване и приучване към послушание, търпение, понасяне на изпитанията и твърдост, към нежност на сърцето и чистота на душата.

 • Говеенето пресича пътищата на сатаната и възможността той да завладее мюсюлманина.

 • Говеенето запознава раба с благодатта на неговия Господ. Когато той усети глада и жаждата, тогава узнава голямата благодат, на която се е радвал през цялата година.

 • Говеенето е велико проявление от проявленията на единството на Ислямската общност, то е символ от символите на нейната солидарност и взаимосвързаност - заговяване в едно и също време и разговяване в едно и също време. Не съществува разлика между водач и воден, богат и беден. Единственият критерий е богобоязънта.
 • Из "Основите на Исляма" на Абдуллах Ибн Абдулхамид  Категория: Четиво | Преглеждания: 2454 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/1
  Общо коментари: 0
  Име *:
  Email *:
  Код *:
  Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

  Хостнат от